เงื่อนไขการคืนสินค้าและบริการ

 1. การยกเลิกการจองเนื่องจากเครื่องยนต์เรือเสียกระทันหัน (ก่อนการเดินทาง)
  ในกรณีที่เครื่องยนต์เกิดการขัดข้องกระทันหันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัท บลู โวยาจ (ไทยแลนด์) จำกัด จะแจ้งลูกค้าให้ทราบพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ทางลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หรือสามารถเลื่อนวันเดินทางในระยะเวลา 1 ปี แต่ไม่สามารถฟ้องร้องเก็บค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ไม่รวมค่าอาหารเพิ่มเติม
 2. การยกเลิกการจองเนื่องจากเครื่องยนต์เรือเสียกระทันหัน (ระหว่างการเดินทาง)
  ในกรณีที่เครื่องยนต์เกิดการขัดข้องกระทันหันระหว่างการเดินทาง ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเป็นเปอร์เซ็นในส่วนของเวลาที่เหลือบนเรือ  และไม่สามารถฟ้องร้องเก็บค่าเสียหายเพิ่มเติม
 3. ชดใช้ค่าเสียหาย
  จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดจากการละเลยของลูกค้าเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการจากเสียชีวิต การสูญหาย หรือ อุบัติเหตุการบาดเจ็บแก่บุคคล หรือสิ่งของที่ชำรุดเสียหาย ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวกับกรณีดังต่อไปนี้
  -การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกัปตันและลูกเรือ
  -การไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ทั้งหมดนี้
  -การไม่ปฏิบัติตามสัญญาณเตือนต่างๆ
  -การกระทำไม่เหมาะสมและมีความเสี่ยงต่ออันตราย
  -การใช้อุปกรณ์บนเรืออย่างไม่ถูกต้อง
  -การใช้สารเสพติด
 4. กรณีทำเรือชำรุด
  ลูกค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายหากเกิดการชำรุดต่อเรือหรืออุปกรณ์บนเรืออย่างเป็นธรรม
 5. การชำระเงินและการคืนเงิน
  ลูกค้าจำเป็นต้องชำระจำนวนเงิน 50% ก่อนสำหรับการจองวันเดินทางการ ส่วนอีก 50% หลังชำระภายใน 7 วัน หากเกิน 7 วัน บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกวันจองและไม่คืนเงินมัดจำใดๆ
 6. การยกเลิกวันเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศ
  ในกรณีที่ทางบริษัทต้องยกเลิกการเดินทาง ณ วันนั้น เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หรือสามารถเลื่อนวันเดินทางออกไปได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าอาหารเพิ่มเติม
 7. ในกรณีที่ลูกค้าเลื่อนวันเดินทาง
  ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน หากน้อยกว่า 14 วัน ทางบริษัทิไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้และมีสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ